Registrace domény eu
doména eu za 100 Kč

Všeobecné obchodní podmínky registrací domén

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby akreditovaného registrátora domén .eu platné od 21. 9. 2018.

1. Smluvní strany

THINline s.r.o.

se sídlem Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 26747359 DIČ: CZ26747359
Bankovní spojení: 1061626001/5500 (Raiffeisenbank)
(dále jen "Registrátor")

Objednatel

Objednatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede závaznou objednávku registrace domény .eu či souvisejících služeb způsobem akceptovaným Registrátorem (elektronicky, písemně, apod.)
(dále jen "Objednatel")

2. Předmět a všeobecná ustanovení

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Registrátorem a Objednatelem při poskytování služeb akreditovaného registrátora domén .eu. Smluvní vztah vznikající na základě těchto obchodních podmínek mezi Registrátorem a Objednatelem se řídí ustanovením obchodního zákoníku a navazujících předpisů.

2.2. Definice pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:

2.2.1. Služby registrátora - poskytování služeb určených pro registraci, správu a provoz domén .eu. Obsah a předmět služeb je definován aktuální nabídkou Registrátora zveřejněnou na www prezentaci Registrátora https://www.registrace-domeny-eu.cz.

2.2.2. Závazná objednávka - Objednatelem učiněná objednávka způsobem akceptovaným Registrátorem, kterou registrátor řádně přijme a písemně potvrdí Objednateli. Potvrzení může být provedeno v elektronické nebo tištěné podobě.

2.2.3. EURid - nezisková organizace EURid se sídlem v Belgii, Park Station, Woluwelaan 150, 1831 Diegem. EURid, která je pověřena správou domén .eu.

2.2.4. Pravidla - všeobecná platná pravidla registrace domény .eu a související prováděcí nařízení vydaná organizací EURid a dále související regulace Evropské komise. Pravidla a odkazy na související regulace jsou uveřejněna na www stránkách EURid: http://www.eurid.eu.

2.2.5. Sunrise - zahajovací období registrací domén v době od 7.12.2005 do 6.4.2006, ve kterém je uplatňovaný zvláštní režim registrací domén a uplatňování nároků na registraci domén.

2.2.6. Připojené služby - Služby, které nejsou zahrnuty ve Službách registrátora a řídí se jinými než těmito obchodními podmínkami a Registrátor je nabízí jako doplňkové k Službám registrátora.

3. Práva a povinnosti Objednatele

3.1. Objednatel má právo objednat Služby registrátora pouze v souladu s Pravidly. Odesláním objednávky Objednatel prohlašuje, že se s Pravidly seznámil a že s nimi souhlasí v plném rozsahu a zároveň potvrzuje, že splňuje veškeré požadavky, která Pravidla vyžadují.

3.2. V případě, že Objednatel objednává se Službami registrátora také Připojené služby, vyjadřuje odesláním objednávky také souhlas s obchodními podmínkami upravující smluvní vztahy těchto připojených služeb.

3.3. Objednatel se na základě Závazné objednávky zavazuje uhradit objednané Služby registrátora dle platného ceníku zveřejněného na webové stránce https://www.registrace-domeny-eu.cz na účet registrátora uvedený v záhlaví těchto obchodních podmínek.

3.4. Objednatel se zavazuje spolupracovat při poskytování Služeb registrátora v rozsahu vyžadovaném Pravidly (zejména v předložení informací, příp. dokumentace v Sunrise apod.)

3.5. Objednatel je povinen uvést při objednávce své úplné a pravdivé kontaktní údaje pro účel fakturace a komunikace s Registrátorem. Objednatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální.

3.6. Pro účely registrace a správy domén, je povinen Objednatel uvést úplné a pravdivé údaje o vlastníkovi registrované/spravované domény, stejně jako u ostatních kontaktů, které se k doméně vztahují.

3.7. Objednatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným Službám registrátora.

3.8. Objednatel zodpovídá za škodu vzniklou Registrátorovi či třetím stranám v případě porušení Pravidel nebo těchto veřejných obchodních podmínek.

4. Práva a povinnosti Registrátora

4.1. Registrátor poskytne Objednateli při potvrzení objednávky údaje pro provedení úhrady objednaných služeb.

4.2. Registrátor se zavazuje poskytnout Objednateli objednané Služby registrátora nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí bezvadné úhrady objednaných služeb.

4.3. Registrátor se dále zavazuje zprostředkovat Objednateli objednané Připojené služby bez zbytečného odkladu po přijetí bezvadné úhrady objednaných služeb.

4.4. Registrátor nenese odpovědnost za nemožnost poskytnutí Služeb registrátora z důvodů, které jsou zapříčiněny za strany EURid nebo třetích stran.

4.5. Registrátor je povinen chránit údaje poskytnuté Objednatelem a zároveň tyto údaje poskytnout v nezbytné míře a formě organizaci EURid pro vykonávání správních činností souvisejících s doménou .eu.

4.6. Registrátor je povinen upozornit Objednatele včas na skutečnost, kdy se blíží uplynutí doby, na kterou má Objednatel předplacenou Službu registrátora formou zprávy elektronické pošty zaslané na kontaktní e-mail poskytnutý Objednatelem.

4.7. Registrátor má právo zrušit službu poskytnutou Objednateli, který je v prodlení s úhradou. V případě zrušení služby z těchto důvodů, neodpovídá Registrátor za škodu vzniklou Objednateli (ztráta dat, ušlý zisk, domény, apod.).

4.8. Registrátor nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv Objednatelem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény, e-mailové adresy nebo jiného označení použitého Objednatelem, které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami třetích stran.

4.10. Registrátor má právo jednostranně obměnit nabídku Služeb registrátora. V případě této obměny uvede Registrátor nové znění nabídky na www prezentaci https://www.registrace-domeny-eu.cz.

5. Cena Služeb registrátora a platby

5.1. Cena Služeb registrátora a Připojených služeb je stanovena ceníkem Registrátora zveřejněným na www prezentaci https://www.registrace-domeny-eu.cz.

5.2. Registrační a udržovací poplatky za domény jsou po jejich použití nevratné, není-li uvedeno v ceníku, že se řídi zvláštním režimem.

5.3. Objednatel hradí ceny služeb předem nejméně na roční období. Registrátor upozorní Objednatele s dostatečným předstihem na den uplynutí období, na které má Objednatel službu předplacenu, formou výzvy k zaplacení ceny služby na další období. Dnem bezvadné úhrady je den připsání příslušné částky se všemi náležitostmi (zejména správným variabilním symbolem platby) na účet Registrátora.

5.4. Registrátor vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady ceny služby v elektronické podobě. Na požádání vystaví Registrátor doklad v tištěné podobě a odešle objednateli pozemní poštou, za tento úkon zaplatí Objednatel registrátorovi poplatek dle ceníku registrátora.

5.5. Registrátor má právo požadovat od Objednatele manipulační poplatek za zrušení zpracované objednávky Služby registrátora ve výši 200,- Kč bez DPH.

5.6. V Sunrise se manipulační a stornovací poplatky řídí ceníkem zveřejněným na webu https://www.registrace-domeny-eu.cz.

6. Reklamace

6.1. V případě, že se Objednavatel domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám, a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u Poskytovatele, a to e-mailem zaslaným na adresu podpora@ceskyhosting.cz, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

6.2. Objednavatel je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a dostatečně prokázat její oprávněnost. Současně je povinen Poskytovateli předložit doklad o poskytnuté službě - stejnopis objednávky, fakturu apod.

6.3. Reklamaci Poskytovatel vyřídí v příslušné zákonem stanovené lhůtě.

6.4. V ostatních případech se uplatnění práva z odpovědnosti za vady a vyřízení uplatněné reklamace řídí zejména občanským zákoníkem, obchodním zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Provoz služby se sjednává vždy na dobu nejméně 1 rok. Provoz služby se automaticky prodlužuje pokud Objednatel nedoručí Registrátorovi písemnou žádost o zrušení poskytované služby nejpozději 14 dní před uplynutím období, na které má Objednatel službu zaplacenou.

7.2. Provoz služby lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou formou (elektronicky prostřednictvím kontaktního e-mailu Objednatele nebo v tištěné podobě) a musí být doručena druhé straně nejpozději 14 dnů před dnem účinnosti výpovědi. V případě hrubého porušení povinností zúčastněné strany, lze podat výpověď služby s okamžitou platností.

7.3. V případě výpovědi služby Objednateli nárok na vrácení zaplacených poplatků za Služby registrátora nevzniká. Nárok na vrácení zaplacených poplatků za Připojené služby se řídí obchodními podmínkami těchto služeb.

7.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají větší právní sílu než ostatní ujednání o poskytování služby sjednané mezi Objednatelem a Registrátorem, pokud se nejedná o právní vztah založený na základě smluvního ujednání, ve kterém bude výslovně uvedeno, že se daný vztah těmito všeobecnými podmínkami neřídí. Případný spor bude řešen přednostně dle těchto všeobecných obchodních podmínek. Pouze skutečnosti, které nejsou ošetřeny v těchto podmínkách, se řídí ostatními ujednáními mezi Registrátorem a Objednatelem.

Copyright 2018 THINline s.r.o.

Můj účet

Přihlásit se

Podpora a kontakty

Tel.: +420 774 811 125
E-mail na podporu
Formulář na webu
Časté dotazy a nápověda

Související o doméně .eu

EURId - správce domény .eu
Rozhodčí soud - pro domény .eu
PwC Belgium - ověřování nároků na registraci domény .eu v rámci Sunrise Period

Český hosting - kvalitní webhosting za 1000,-/rok