Registrace domény eu
doména eu za 100 Kč

Písemné důkazy

Jakým způsobem doložím v Sunrise svůj prioritní nárok na doménu .eu

V období Sunrise bude muset každý žadatel o doménu .eu doložit písemnými důkazy svůj přednostní nárok na doménu .eu, o kterou žádá.

My jako registrátor přijmeme Vaši objednávku a zašleme žádost o registraci domény. Doména se tak dostane do 40denní ochranné lhůty, ve kterém budete mít čas na zaslání dokumentů prokazující existenci Vašeho prioritního práva.

EURid Vám na základě naší žádosti o registraci zašle e-mail s instrukcemi pro zaslání písemných dokumentů validačnímu agentovi. Roli validačního agenta, který bude ověřovat existenci prioritního práva v Sunrise bude vykonávat spol. PriceWaterhouseCoopers, pro veřejné instituce to budou jednotlivé státní orgány členských států – v ČR je to Ministerstvo informatiky.

10 nejčastějších chych při zasílání písemných důkazů

Do poloviny ledna 2006 přišlo do centrálního registru EURid skoro 160 000 žádostí. Z měření jsou nejčastějšími chybami žadatelů v Sunrise:

Formální chyby:

 1. Písemné důkazy byly zaslány bez průvodního dopisu nebo s pozměněným či nepodepsaným průvodním dopisem.
 2. Na průvodním dopisu nebyl vyznačen jazyk písemných důkazů v případě, že žadatel dokládá nárok v jiném jazyce, než v tom, který vyznačil v el. žádosti.
 3. Čárový kód na průvodním dopisu byl nečitelný.

Obsahové chyby:

 1. Jméno domény, o které se žádá, neodpovídá znění přednostního práva.
 2. Přednostní právo je dokládáno výpisem z komerční databáze a ne oficiální databáze vedené pověřenou institucí daného členského státu.
 3. Přednostní právo náleží společnosti, ale jako budoucí vlastník je uvedena fyzická osoba, vlastník společnosti apod.
 4. Přednostní právo je založeno na žádosti o registrovanou ochrannou známku, která dosud nenabyla účinnosti.
 5. Žadatel o doménu neprokáže, že přednostní právo nabyl ve státě, který uvedl v žádosti.
 6. Zažádané doménové jméno neobsahuje všechny nebo naopak obsahuje více znaků než přednostní právo, jehož je držitelem.
 7. Jména v grafické podobě nesplňují podmínky pro doménová jména.

Všechny výše uvedené příklady znamenají praktické či právní důvody, kvůli kterým nemůže proběhnout proces ověření žádosti o doménu. V tomto případě dojde k zamítnutí žádosti a vyčerpání zaplaceného poplatku v Sunrise!

Jaké dokumenty mám poslat

Požadavky na písemné dokumenty jsou popsány v pravidlech Sunrise a jsou pro každý typ přednostního práva různé. Pravidla uvádějí:

Informace zveřejněné Ministerstvem informatiky České republiky:

Pokud tedy nedoložíte řádně existenci Vašeho prioritního práva, doména Vám v Sunrise nebude zaregistrována. Pokud ji nezaregistruje jiný žadatel, máte možnost o ni zažádat na základě jiného práva nebo počkat na běžnou registraci.

Jakým způsobem písemné důkazy pošlu

V prvé řadě budete potřebovat informační e-mail od EURid, ve které získáte instrukce k zaslání písemných důkazů. V e-mailu bude odkaz na stránku, kde budete muset vygenerovat průvodní dopis k důkazům.
Před tím, než si vygenerujete průvodní dopis, budete muset znát počet stran písemných důkazů, neboť při generování průvodního dopisu musíte uvést, kolik listů písemných důkazů budete zasílat k ověření (nepočítaje průvodní dopis).
Veškeré dokumenty je pak potřebné poslat na adresu, která bude uvedena na průvodním dopisu.

Při odesílání dokumentů dbejte zejména následujících pokynů z pravidel:

Je nepřípustné měnit znění průvodního dopisu.

Písemné důkazy musí být zaslány běžnou poštou, doporučeně nebo s doručenkou, či kurýrem.

Výňatek z pravidel Sunrise

Část 8. Oficiální požadavky na písemné důkazy

3. Žadatel nebo jeho Osoba zpracovávající písemnosti musí:

(i) vytisknout Průvodní dopis vygenerovaný na Webové stránce Rejstříku;

(ii) označit na Průvodním dopise úřední jazyk, ve kterém se předkládají Písemné důkazy v případě, že se tyto Písemné důkazy předkládají v jiném úředním jazyce Evropské unie, než je jazyk zvolený v Žádosti. V případě, že se v průvodním dopise zvolí jiný úřední jazyk, musí být všechny Písemné důkazy v tom jazyce, který byl zvolen v Průvodním dopise;

(iii) podepsat Průvodní dopis;

(iv) připojit příslušné Písemné důkazy, jak je uvedeno v kapitole V; a

(v) parafovat dotyčné Písemné důkazy.

6. Průvodní dopis, který zašle žadatel nebo který bude zaslán jeho jménem, a připojené Písemné důkazy musí splňovat následující požadavky:

(i) každá Žádost musí být doplněna jedním (1) souborem Písemných důkazů; je nepřípustné kombinovat různé sady Písemných důkazů pro různé Žádosti v jednom balíčku nebo obálce;

(ii) velikost listů papíru musí být ve formátu DIN A4 (29,7 cm x 21 cm) nebo dopis (27,94 cm x 21,59 cm);

(iii) dokumenty musí být vytištěny na neprůsvitném bílém papíru;

(iv) stránky musejí být postupně číslovány, počínaje stranou č. 1, Průvodní dopis v to nepočítaje;

(v) papír může být potištěn pouze po jedné straně;

(vi) při skenování musí být dokumenty čitelné pro člověka;

(vii) Písemné důkazy se nesmějí být retušovány nebo jinak pozměneny;

(viii) listy papíru nesmějí být přehnuté, sešité nebo jinak vzájemně spojené.

Za splnění těchto požadavků je výhradně odpovědný Žadatel. Písemné důkazy, které zpracovateli jménem Žadatele zašle Třetí strana, se považují za Písemné důkazy zaslané Žadatelem.

nahoru

Část 12. Písemné důkazy – všeobecné věcné požadavky

1. Pokud není v částech 13 až 18 těchto Pravidel pro období Sunrise uvedeno jinak, musí Žadatel předložit Písemné důkazy, které obsahují

(i) přísežné prohlášení příslušného orgánu, právního zástupce1 nebo profesionálního zástupce2, ve kterém bude uvedeno, že Přednostní právo, které Žadatel uplatňuje, je chráněno zákony příslušného členského státu, včetně
a. odkazů na příslušná zákonná ustanovení, vědecké práce a soudní rozhodnutí a
b. podmínek, které se pro takovou ochranu vyžadují; a

(ii) důkaz, že celé jméno, ke kterému se uplatňuje Přednostní právo, splňuje všechny podmínky stanovené v příslušných zákonech, včetně příslušných vědeckých prací a soudních rozhodnutí, a že příslušné uplatňované Přednostní právo toto jméno chrání.

2. V každém případě stačí předložit kopii příslušného pravomocného soudního rozhodnutí nebo arbitrážního rozhodnutí oficiálního subjektu pro alternativní rozhodování sporů (rozhodčí soud a podobně), který je příslušný v alespoň jednom z členských států, přičemž v této kopii musí být uvedeno, že Žadatel požívá ochrany celého jména, ke kterému uplatňuje Přednostní právo.

3. Pokud dle zákonů příslušného členského státu existence uplatňovaného Přednostního práva závisí na určitých podmínkách týkajících se jména, které je proslulé, všeobecně známé, veřejně nebo obecně známé, má určitou pověst, dobré jméno nebo užití a podobně, musí Žadatel dále předložit

(i) přísežné prohlášení příslušného orgánu, právního zástupce nebo profesionálního zástupce, spolu s dokumentací obsahující důkazy pro toto prohlášení nebo

(ii) příslušné pravomocné soudní rozhodnutí nebo arbitrážní rozhodnutí oficiálního subjektu pro alternativní rozhodování sporů, který je příslušný v alespoň jednom z členských států

v němž bude uvedeno, že jméno, ke kterému se uplatňuje Přednostní právo, splňuje podmínky stanovené v zákonech (včetně příslušných soudních rozhodnutí a vědeckých prací a takových podmínek, které mohou být případně uvedeny Příloze 1 (pokud existuje)) příslušného členského státu týkajících se dotyčného typu Přednostního práva.

4. Veškerá přísežná prohlášení předložená dle této Kapitoly musí jasně uvádět nebo obsahovat důkazy, že osoba, která prohlášení podepsala, je příslušným orgánem, právním zástupcem nebo profesionálního zástupcem, jak je uvedeno v předchozích odstavcích této části.

nahoru

Část 13. Zapsané ochranné známky

1. OBECNÉ

(i) Pokud je Přednostní právo, které Žadatel uplatňuje, zapsanou ochrannou známkou, musí být ochranná známka zapsána u úřadu pro ochranné známky v jednom z členských států, Úřadu pro ochranné známky v Beneluxu nebo Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM), či musí být zapsána mezinárodně a ochrana musí být získána v alespoň jednom z členských států Evropské unie.

(ii) Přihláška ochranné známky se nepovažuje za Přednostní právo.

2. PÍSEMNÉ DŮKAZY PRO ZAPSANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY

Pokud není v Příloze 1 k těmto Pravidlům uvedeno jinak, stačí pro zapsané ochranné známky předložit následující Písemné důkazy:

(i) kopie oficiálního dokumentu, který vydal příslušný úřad pro ochranné známky a ve kterém je uvedeno, že je ochranná známka zapsaná (potvrzení o registraci, potvrzení o obnově, oficiální výpis z rejstříku, prohlášení úřadu pro ochranné známky, zveřejnění registrace v úředním věstníku atd.); nebo

(ii) výpis z oficiální (on-line) databáze, kterou provozuje a/nebo spravuje příslušní národní úřad pro ochranné známky, Úřad pro ochranné známky v Beneluxu, OHIM nebo WIPO. Výpisy z komerčních databází nejsou přijatelné, i když obsahují úplně stejné informace jako oficiální výpisy.

Ve výše uvedených případech musí Písemné důkazy jasně prokazovat, že je Žadatel nahlášeným vlastníkem zapsané ochranné známky.

V případě, že Žadatel nabyl zapsanou ochrannou známku, která je uvedena v části 13 odst. 1 výše, na základě licence nebo převodem, platí ustanovení části 20 těchto Pravidel.

nahoru

Část 14. Zeměpisná označení a označení původu

1. ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ A OZNAČENÍ PŮVODU – OBECNÉ

Pokud je Přednostní právo, které Žadatel uplatňuje, je zeměpisným označením nebo označením původu, musí být zeměpisné označení nebo označení původu chráněno alespoň v jednom z členských států Evropské unie.

2. PÍSEMNÉ DŮKAZY PRO ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ A OZNAČENÍ PŮVODU

Pokud není v Příloze 1 k těmto Pravidlům uvedeno jinak, stačí pro zeměpisné označení nebo označení původu předložit následující Písemné důkazy:

(i) kopie zákona, vyhlášky nebo rozhodnutí příslušného úřadu, kterým se uděluje ochrana určitému jménu jako zeměpisnému označení nebo označení původu; nebo

(ii) kopie oficiálního vydání zákona, vyhlášky nebo rozhodnutí, které jsou uvedeny v odstavci (i) výše; nebo

(iii) výpis z příslušného rejstříku (pokud je k dispozici).

Tyto Písemné důkazy musejí jasně ukazovat, že jméno, ke kterému se uplatňuje Přednostní právo, je zeměpisným označením nebo označením původu, jehož je Žadatel držitelem.

nahoru

Část 15. Nezapsané ochranné známky

Pokud Žadatel uplatňuje Přednostní právo ke jménu na základě

(i) všeobecně známé nezapsané ochranné známky, jak stanoví článek 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (v aktuálním znění), nebo

(ii) nezapsané ochranné známky, která nespadá pod odstavec (i) výše a která je chráněna dle zákonů jednoho z členských států, jenž je uveden v Příloze 1 jako členský stát, který chrání nezapsané ochranné známky,

stačí prokázat existenci takového Přednostního práva v souladu s částí 12 odst. 2 nebo částí 12 odst. 3 těchto pravidel, aniž by bylo povinné poskytnout Písemné důkazy uvedené v části 12 odst. 1.

nahoru

Část 16. Názvy společností, obchodní jména a Obchodní identifikační názvy

1. NÁZVY SPOLEČNOSTÍ – OBECNÉ

Název společnosti je oficiální název společnosti, tj. název, pod kterým je společnost založena nebo pod kterým je zapsána. Ve členských státech, kde neexistuje ochrana názvů společnosti, může být název společnosti přesto chráněn jako obchodní jméno (jak je uvedeno v části 16 odst. 2) nebo Obchodní identifikační název(jak je uvedeno v části 16 odst. 3).

společnosti, který je chráněn podle zákonů jednoho z členských států, jenž je uveden v Příloze 1 jako členský stát, který chrání názvy společností, stačí prokázat existenci takového Přednostního práva v souladu s částí 16 odst. 4 níže.

2. OBCHODNÍ JMÉNA – OBECNÉ

Jelikož obchodní jména jsou chráněny ve všech členských státech Evropské unie, stačí poskytnout Ověřovateli Písemné důkazy uvedené v části 16.5 níže.

3. OBCHODNÍ IDENTIFIKAČNÍ NÁZVY – OBECNÉ

Pokud Žadatel uplatňuje Přednostní právo na jméno na základě Obchodního identifikačního názvu, který je chráněn podle zákonů jednoho z členských států, jenž je uveden v Příloze 1 jako členský stát, který chrání Obchodní identifikační názvy, stačí prokázat existenci takového Přednostního práva v souladu s částí 16 odst. 5 níže.

4. PÍSEMNÉ DŮKAZY PRO NÁZVY SPOLEČNOSTÍ

Pokud není v Příloze 1 k těmto Pravidlům uvedeno jinak, stačí pro názvy společností uvedené v části 16, odst. 1 předložit následující Písemné důkazy:

(i) výpis z příslušného rejstříku společností nebo obchodního rejstříku;

(ii) potvrzení o zápisu do obchodního rejstříku nebo kopie zveřejněného oznámení o zápisu do obchodního rejstříku nebo změně názvu společnosti v úředním věstníku nebo státním věstníku; nebo

(iii) podepsané prohlášení (např. osvědčení o řádné existenci) od rejstříku společností nebo obchodního rejstříku, příslušného úřadu nebo notáře.

Tyto Písemné důkazy musejí jasně ukazovat, že jméno, ke kterému se uplatňuje Přednostní právo, je oficiálním názvem společnosti nebo jedním z oficiálních názvů společnosti Žadatele.

5. PÍSEMNÉ DŮKAZY PRO OBCHODNÍ NÁZVY A OBCHODNÍ IDENTIFIKAČNÍ NÁZVY

Pokud není v Příloze 1 k těmto Pravidlům uvedeno jinak, stačí pro obchodní názvy a Obchodní identifikační názvy uvedené v části 16 odst. 2, a části 16 odst. 3 předložit následující Písemné důkazy:

(i) tam, kde je povinné a/nebo možné zapsat příslušný obchodní název nebo Obchodní identifikační název do úředního rejstříku (pokud takový rejstřík existuje ve členském státě, kde se podnik nachází):

a. výpis z úředního rejstříku, na kterém bude uvedeno datum, kdy byl obchodní název zapsán; a

b. důkaz o veřejném užívání obchodního názvu nebo Obchodního identifikačního názvu před datem podání Žádosti (jako je, kromě jiného, doklad o objemu odbytu, kopie reklamních a propagačních materiálů, faktury, na nichž je uveden obchodní název nebo identifikátor podniku atd., které prokazují veřejné užívání názvu v příslušném členském státu);

(ii) tam, kde zápis není povinný, Písemné důkazy uvedené v části 12 odst. 3 těchto Pravidel.

Písemné důkazy pro obchodní název nebo Obchodní identifikační název musejí jasně ukazovat, že jméno, ke kterému se uplatňuje Přednostní právo, je obchodním názvem nebo identifikátorem podniku Žadatele.

nahoru

Část 17. Příjmení

1. Pokud Žadatel uplatňuje Přednostní právo na jméno na základě obchodního názvu, Obchodního identifikačního názvu nebo názvu společnosti, který odpovídá příjmení, musí ve své Žádosti vybrat typ Přednostního práva „obchodní název, Obchodní identifikační název nebo název společnosti“ a musí dokázat existenci takového Přednostního práva v souladu s částí 16 odst. 4 a částí 16 odst. 5.

2. Pokud Žadatel uplatňuje Přednostní právo na jméno na základě svého příjmení, pokud je chráněno členským státem, jehož je obyvatelem, musí ve své Žádosti vybrat typ Přednostního práva „ostatní“ a musí prokázat existenci takového Přednostního práva v souladu s částí 12 odst. 1 nebo 2 těchto Pravidel.

nahoru

Část 18. Charakteristické názvy chráněných literárních a uměleckých děl

1. CHARAKTERISTICKÉ NÁZVY – OBECNÉ

Pokud Žadatel uplatňuje Přednostní právo na jméno na základě charakteristického názvu chráněného literárního nebo uměleckého díla, který je chráněn podle zákonů jednoho z členských států, jenž je uveden v Příloze 1 jako členský stát, který chrání charakteristické názvy chráněných literárních a uměleckých děl, stačí prokázat existenci takového Přednostního práva v souladu s částí 18 odst. 2 těchto pravidel.

2. PÍSEMNÉ DŮKAZY PRO CHARAKTERISTICKÉ NÁZVY CHRÁNĚNÝCH LITERÁRNÍCH A UMĚLECKÝCH DĚL

Pokud není v Příloze 1 k těmto Pravidlům uvedeno jinak, stačí pro charakteristické názvy literárních a uměleckých děl uvedených v části 18 odst. 1 předložit následující Písemné důkazy:

(i) kopie obalu nebo obrazu literárního a uměleckého díla, který obsahuje dotyčný název (spolu se stručným popisem (a) díla nebo (b) obsahu díla, fotografií díla atd.), a

(ii) přísežné prohlášení podepsané příslušným orgánem, právním zástupcem nebo profesionálního zástupcem, ve kterém bude uvedeno, že Žadatel drží uplatňovaná práva týkající se zmíněného názvu ke dni podání Žádosti, že bylo předmětné dílo zákonným způsobem zveřejněno a že jeho název je charakteristický

přičemž takové Písemné důkazy musí jasně ukazovat, že je Žadatel držitelem charakteristického názvu literárního a uměleckého díla.

nahoru

Část 19. Celé jméno, ke kterému existuje Přednostní právo

1. Jak je uvedeno v článku 10 odst. 2 Pravidel a podmínek registrace domény .eu, spočívá registrace Doménového jména na základě Přednostního práva v registraci celého jména, ke kterému existuje Přednostní právo, jak prokazují Písemné důkazy. Žadatel nemůže získat registraci Doménového jména, které obsahuje část celého jména, ke kterému existuje Přednostní právo.

2. Písemné důkazy musí jasně uvádět jméno, ke kterému se uplatňuje Přednostní právo. Přednostní právo uplatňované pro jméno, které je obsaženo ve figurativních nebo složených znacích (znaky obsahující slova, hesla, obrázky, loga atd.) bude přijato pouze tehdy, když

(i) znak výhradně obsahuje jméno nebo

(ii) slovní prvek je dominantní a lze jej jasně oddělit nebo odlišit od znakového / obrazového prvku,

za předpokladu, že

(a) všechny alfanumerické znaky (včetně případných pomlček) obsažené ve znaku jsou obsaženy v přihlašovaném Doménovém jménu, a to ve stejném pořadí, v jakém se objevují ve znaku, a

(b) celkový dojem slova je zřejmý, bez jakékoliv rozumné možnosti nesprávného přečtení znaků, z nichž se znak skládá, nebo pořadí, v němž se tyto znaky objevují.

3. U ochranných známek netvoří odkazy „TM“, „SM“, „®“ a podobně součást celého jména, ke kterému existuje Přednostní právo.

4. U obchodních názvů, názvů společností a Obchodního identifikačního názvu lze z celého jména, ke kterému existuje Přednostní právo, vynechat typ společnosti (jako je kromě jiného „SA“, „GmbH“, „Ltd.“ nebo „LLP“).

5. Pokud Žadatel uplatňuje Přednostní právo na jméno, které obsahuje internetovou doménu nejvyšší úrovně (jako jsou kromě jiného .com, .net nebo .eu), zahrnuje úplné jméno, ke kterému existuje Přednostní právo, tuto doménovou příponu.

6. U jmen v jiném písmu než ve standardní latince musí Žádost obsahovat přepis jména, ke kterému existuje Přednostní právo, do písma standardní latinky. Tento přepis se musí provést v souladu s všeobecně přijímanými standardy transliterace. Nebude přijat přepis písma, které se obecně nepoužívá v žádném úředním jazyce Evropské unie.

nahoru

Část 20. Licence, převody a změny týkající se Žadatele

1. Pokud Žadatel získal licenci k zapsané ochranné známce uvedené v části 13 odst. 1 bod (i) výše, ke které uplatňuje Přednostní právo, musí k Písemným důkazům přiložit formulář potvrzení a prohlášení, jehož vzor je uveden v Příloze 2 k těmto Pravidlům, náležitě vyplněný a podepsaný poskytovatelem licence k příslušné ochranné známce a Žadatelem (jako nabyvatelem licence). Pokud je Žadatel nabyvatelem podlicence, musí přiložit další řádně vyplněné potvrzení a prohlášení podepsané hlavním majitelem předmětné ochranné známky a osobou, která od něj licenci získala.

2. Pokud Žadatel získal Přednostní právo převodem a předložené Písemné důkazy jasně neukazují, že uplatňované Přednostní právo bylo převedeno na Žadatele, musí Žadatel předložit potvrzení a prohlášení, jehož vzor je uvedenv Příloze 3 k těmto Pravidlům, náležitě vyplněné a podepsané převodcem příslušného Přednostního práva a Žadatelem (jako nabyvatelem z převodu).

3. Pokud z nějakého jiného důvodu, než jsou důvody uvedené v části 20 odst. 1 a části 20 odst. 2, poskytnuté Písemné důkazy jasně neuvádějí jméno Žadatele jako držitele uplatňovaného Přednostní práva (např. proto, že u Žadatele došlo ke změně názvu, fúzi, Přednostní právo se stalo předmětem převodu po právu atd.), musí Žadatel předložit úřední dokumenty, které dokazují, že Žadatel je stejnou osobou nebo právním nástupcem osoby, která je v Písemných důkazech uvedena jako držitel Přednostního práva.

nahoru

Veřejné instituce

Pokud jde o veřejné instituce, jedná se o právnické osoby zřízené zákonem a ostatní právnické osoby vykonávající zejména činnosti ve veřejném zájmu. Tyto instituce mají právo registrovat si svůj název (např. magistrathlavnihomestaprahy.eu, magistrat-hlavniho-mesta-prahy.eu), zkrácený název, pod kterým jsou všeobecně známy (např. mhmp.eu), a území spadající pod jejich správu (např. praha.eu). Diakritická znaménka není možné v doménových názvech použít.

Z práva na přednostní registraci však nevyplývá záruka její úspěšnosti. Stejně jako v dalších fázích registrace doménových jmen pod doménou .eu platí pravidlo „první přijde, první získává“. Vzhledem k možnosti registrovat i zkrácené názvy a spravovaná území v rámci celé Evropské unie lze očekávat více žadatelů o tentýž doménový název.

Veřejné instituce (Public bodies) jsou článkem 10 Nařízení EK č. 874/2004 definovány následovně:

 • „Public bodies“ shall include: institutions and bodies of the Community, national and local governments, governmental bodies, authorities, organisations and bodies governed by public law, and international and intergovernmental organisations.

K potvrzení identifikace veřejné instituce a posouzení oprávněnosti podané žádosti je třeba předložit dostatečné doklady o tom, že danou instituci lze považovat za veřejnou. Potvrzující dokumenty (zasílané k tzv. „Document Handling Agent“ provozovanému společností Price Waterhouse and Coopers v Bruselu) je třeba zaslat spolu s žádostí o registraci domény na hlavičkovém papíře dané instituce, podepsaném osobou oprávněnou konat jménem žádající veřejné instituce, včetně oficiálního razítka dané veřejné instituce.

Zdroj: Ministerstvo informatiky České republiky

nahoru

Můj účet

Přihlásit se

Podpora a kontakty

Tel.: +420 774 811 125
E-mail na podporu
Formulář na webu
Časté dotazy a nápověda

Související o doméně .eu

EURId - správce domény .eu
Rozhodčí soud - pro domény .eu
PwC Belgium - ověřování nároků na registraci domény .eu v rámci Sunrise Period

Český hosting - kvalitní webhosting za 1000,-/rok